Vlanderon ile ihtiyacınız olan her şeye tek bir yerde sahip olacaksınız. 

Markalaşma Kılavuzu

Paylaş

Markalaşma, günümüz ekonomi dünyasında küçük büyük her şirket yahut şahsın ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla yürütmesi gereken bir süreçtir. Çoğu zaman sezgisel bir şekilde gerçekleştiriliyor olsa da, markalaşma süreci aslında belli başlı dinamiklere ve gerekliliklere bağımlıdır. Bu kılavuzda, markalaşma süreci ve bu sürecin profesyonel bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan tüm adımlar detaylı bir şekilde incelenecektir. 

Markalaşma Nedir?

Türk Dil Kurumu “marka” kelimesinin tanımını: “Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret” olarak tanımlamaktadır. Markalaşma ise bir markayı yaratma ve o markayı tanınır hale getirme süreçlerinin tamamını kapsayan olgudur. Markalaşma terimi liberal ekonominin altın çağını yaşadığı günümüzde oldukça önemli bir kavram haline gelmiştir.

Marka, her şirket için maddi olmayan, yani tamamen duygusal veya soyut bir olgudur. Şirketin tüm pazarlaması için çok önemlidir ve markalaşma, binlerce biçime ve kullanıma sahip olabilir. Markalaşma ile markaların görünümü aktif olarak şekillendirilmektedir. Marka, insanların bir şirket hakkında sahip olduğu tüm izlenimleri birleştirirken, markalaşma bu markayı şekillendiren tüm faaliyetleri tanımlamaktadır. Böylece markaların insanlar tarafından algılanış biçimlerini etkileme ve yönetme fırsatları da pazarlama süreçlerinde oluşmaktadır.

Markalaşma duygusal düzeyde çalışan bir süreçtir. Marka ile potansiyel müşterilerle her temasta hedef kitlede belirli çağrışımlar ve duygular tetiklenmelidir. Bu durum müşteri ile sadakat ve güven üzerine kurulu bir ilişki yaratılmasına olanak tanımaktadır.  

Markalaşmanın Amacı

Markalaşmanın temel amacı, rakip ürünlerden farklılaştırmak ve sadık müşteriler kazanmaktır. Ancak bu birkaç farklı durumda gerçekleşebilir. Bu durumlar:

 • Markanın ve de imajın tüketicinin zihninde yer edinmesi,
 • Kalite ile belirli duyguları, çağrışımları veya mesajları birleştirdikleri için markadan ürünler seçmeyi tercih etmeleridir.

Tüketici marka ile temasa geçer geçmez markalaşmanın tüm bu unsurları derhal çağrılmalıdır. Başarılı markalaşma ile müşteri, özdeşleşme veya alışma yoluyla markayla duygusal bir ilişki geliştirir.

Markalaşma ile güçlenen markalar, hayata karşı belirli bir tutum önerebilir. Örneğin, bir süpermarkette bulunan tüketicinin, imajı kendisine veya isteklerine en uygun olan veya geçmişte iyi deneyimler yaşadığı, kalitesini zaten bildiği markayı seçme olasılığı daha yüksektir.

Markalaşma Türleri

Günümüz ticari dünyasında yer alan birçok farklı markalaşma türleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

 • Ürün markalaşması: Bir ürün ile öne çıkan markalaşmadır. Örneğin: Apple iPhone, iPad, MacBook gibi…
 • Kurumsal markalaşma: Markalaşma tüm şirketi kapsamaktadır.
 • İşveren markası: Şirketin çalışanları yahut CEO’su markanın imajını oluşturmaktadır. Örneğin: Elon Musk / Tesla, Jeff Bezos / Amazon gibi…
 • Kişisel markalaşma: Bu markalaşma türünde kamuya mâl olmuş kişiler markalaşmaktadır. Buna en spesifik örnek ünlü sanatçılar yahut bilim insanlarıdır.
 • Coğrafi markalaşma: Bu markalaşma türünde şehirler ve turistik yerler, özellikle turizmde marka haline gelmektedir. Örneğin: Galata Kulesi, İstanbul, Boğaziçi Köprüsü gibi…
 • Perakende markalaşma: Bu markalaşma türünde perakende satıcı, bünyesinde bulunan ürünlerin ya da küçük markaların önüne geçmektedir. Örneğin: Amazon, Aliexpress, Yemeksepeti gibi…
 • Ortak markalaşma: Bu markalaşmada iki veya daha fazla güçlü marka ortak bir ürün yaratmaktadır.

Bu markalaşma türleri en bilindik olanlardır.

Markalaşmanın Temel Unsurları

Hangi sektörde olunursa olunsun, rakipler hep var olacaktır ve bir yarış içinde olunacaktır. Marka ile şirketler, onları neyin farklı kıldığını ve müşterilerin neden diğerleri yerine onları tercih etmeleri gerektiğini göstererek, kendilerine açık bir avantaj sağlayabilirler. Başarılı markalaşma, bilgi çağında yaşanılan bir dünyada tanınma değeri ve dolayısıyla gerçek bir artı yaratır. Uzun vadeli başarılı şirketler, müşterileriyle duygusal bir bağ kurmayı başarmış olanlardır.

Hangi sektörde faaliyet gösterildiği veya hedef kitlenin kim olduğu önemli değildir. Marka ne kadar bağımsız ve benzersiz olursa, rakiplerden o kadar öne çıkmaktadır. Sonuç olarak, ürünler de daha kolay hatırlanacaktır.

Markalaşmanın yardımıyla marka deneyimi aktif olarak kontrol edilir. İnsanlar her gün binlerce şey yaşar. Ancak yalnızca özellikle güzel veya kötü olanlar hatırlanır. Müşterilere en iyi şekilde ulaşmak için tavır ve itibar aktif olarak geliştirilmeli, mümkün olan en iyi şekilde algılanmak için şirketin de aynısını yapması sağlanmalıdır. Bunun için tutarlı deneyimler yaratmak önemlidir.

Marka sadakati yaratma ve hedef kitle ile iyi bir ilişki kurma bu hususta oldukça önemlidir. En başarılı şirketler, hedef kitleleriyle duygusal bir bağı olan şirketlerdir. Hedef grup sadece alıcılar değil, şirketin vizyonu, misyonu ve iş yapma şekli ile özdeşleşen hayranlardır. Bu marka sadakati, öncelikle markanın güçlü marka bilinci oluşturması ve benzersiz bir kimlik oluşturması ile sağlanır.

Müşterilerin işletmeyi nasıl algıladıklarını belirlemek için markanın ihtiyaç duyduğu marka bilincini oluşturma hususunda markalaşmanın temel unsurları şunlardır.

Vizyon Beyanı

Vizyon beyanında, bir şirketin gelecekte neyi başarmak istediği açıklanır. Daha uzun bir süre için tasarlanmıştır ve şirketin stratejisini, değerlerini ve kültürünü özlü bir biçimde özetler. İyi bir vizyon beyanı, şirketin tüm unsurlarını içerir, ancak misyon beyanından farklı olarak öncelikle, oryantasyon sağlaması amaçlanan kendi çalışanlarına yöneliktir. Sonuç olarak, sadece iş hedefleriyle değil, aynı zamanda kurum kültürüyle de yakından bağlantılıdır. Bu nedenle şirketlerin kurumsal vizyonları ile ilgili cevap bulması gereken sorular şunlardır:

 • Şirket çevresinde, endüstrisinde veya dünyada hangi nihai etkiyi geliştirmek istiyor?
 • Müşteriler ve diğer dış paydaşlarla etkileşim nasıl tasarlanmalıdır?
 • Bunda kurum kültürünün rolü nedir?
 • Çalışanların hayatını nasıl etkiler?

Vizyon ifadesi, bir şirketin misyonuyla aynı şey değildir. Ancak pratikte ikisi sıklıkla karıştırılır. Vizyon ifadesi bir şirketin geleceği ile ilgilidir, stratejik olarak tanımlanır ve genellikle beş ila on yıllık bir süreyi hedefler. Misyon ise bir şirketin şu andaki varlık nedenini tanımlar. Bütünsel vizyonun aksine, farklı alt alanlara (ürün misyonu, kurumsal misyonu, sosyal misyon) ayrılabilir.

Vizyon Beyanı Nasıl Yazılır?

Dijitalleşme, çalışma dünyasını temelden değiştirmektedir. Proje çalışması ve esnek ekipler katı hiyerarşilerin yerini alırken şirketler yeni yapılar denemektedirler. Homeoffice, belirli bir çalışma yerinden ve sabit çalışma saatlerinden bağımsızlık sağlar. Bu değişikliklere genellikle yeni çalışma denir. Bu kavram işe yarayacaksa, şirketler çalışanları için anlam yaratmayı, onları duygusal olarak bağlamayı ve içsel motivasyonu sağlayan bir çalışma ortamı yaratmayı öğrenmelidir. İyi bir vizyon beyanı burada kurumsal bir model olarak destek sağlayabilir. Motive eder ve ilham verir. Şirket için iyi tanımlanmış bir yön, çalışanlara günlük işlerin ötesine geçen uzun vadeli oryantasyon sunar. Yönetim kararları, vizyon beyanı aracılığıyla güvenilirlik ve şeffaflık kazanır.

Vizyon beyanı şu başka işlevleri de yerine getirir:

 • Stratejik önlemler ve hedefler için “temel unsurları” oluşturur.
 • Üretim planlamasından personel gelişimine ve müşteri hizmetlerine kadar tüm yönlerde kurumsal stratejiyi şekillendirir. Dış paydaşlar buraya dahil edilir.
 • Kurumsal vizyonun uzun vadeli yönelimi, kaynakların bir havuzda toplanmasını ve etkin planlamayı mümkün kılar.

Misyon Beyanı

Bir kurumsal misyon beyanı, bir şirketin öz imajını ve ilkelerini tanımlar. Misyon beyanı yazılı olarak belirlenir ve çalışanlara, müşterilere ve halka yöneliktir. Şu soruların cevaplarını vermektedir:

 • Ne için var? (Amaç),
 • Ne yapmak istiyor? (Hedef),
 • Nasıl yapmak istiyor? (İlkeler).

Kurumsal misyon beyanı yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya oluşturulabilir.

Kurumsal Felsefe

Bir şirket, bir misyon beyanı ile şirketin amacının ne olduğunu, şirket için hangi değerlerin önemli olduğunu ve hangi hedeflere ulaşıldığını açıklar. Bir kuruluşun misyon ve vizyonunun yanı sıra istenen örgüt kültürünü yazılı bir bildiride ve bazen de bir resim veya grafikle açıklar.

Misyon Beyanının Amacı

Misyon beyanı, şirketin anlamını ve amacını netleştirir ve günlük faaliyetler için bir çerçeve sağlar. Çalışanlar, şirketin kurumsal kimliği, hedefleri ve stratejisi hakkında fikir sahibi olurlar. Bunun farkındalığı çalışanları motive eder ve bağlar. İşlerini neden ve nasıl yapacaklarını bilirler. Bunu yapmak için, misyon beyanı çalışanlara şirketin hedefleri için ilham vermelidir.

Kurumsal misyon beyanı, imaj geliştirmeye katkıda bulunur. Bu da şirketi rakiplerinden farklı kılmaktadır. Hedef gruplar müşteriler, iş ortakları ve potansiyel çalışanlardır. Müşteriler şirkete, ürün veya hizmetlere ikna edilmelidir, iş ortakları ise iş birliği için iyi bir temele sahip olmalıdır. Potansiyel çalışanlar, şirket değerleri hakkında fikir sahibi olur ve bunları kendi kişisel değerleriyle karşılaştırırlar.

Misyon Beyanının Faydaları

Bir kurumsal misyon beyanının başarılı bir şekilde tanıtılmasının etkileri şunlardır:

 • Çalışanları motive eder.
 • Kurumsal hedefler ve stratejiler için temel oluşturur.
 • Açık ve hatasız kurumsal kimlik oluşturur.
 • Yöneticiler için karar desteği sağlar.
 • Çatışma durumlarında yardımcı olur.
 • Basitleştirilmiş personel seçim kılavuzu sağlar.

Marka Değerleri

Marka değerleri, markanın içsel referans grubunun temel inancının yanı sıra içsel tutumu somutlaştırır. Yani burada içeriden dışarıya bakış açısına bakılmaktadır.

Marka değerleri, marka kimliğinin sembolik özüdür. Ayrıca marka kimliğinin önemli duygusal unsurlarını ifade ederler. Bu, örneğin belirli değerlerin bir markanın özgünlüğünün altını çizdiği anlamına gelir. Bu nedenle, bunların dahili referans grubu tarafından “yaşanması” önemlidir. Yalnızca dahili referans grubu, marka değerlerini aktif olarak “yaşadığında” marka kimliğinin önemli bir parçası haline gelebilir.

Marka Kılavuzu

Kurumsal hedefleri yansıtan ve markaya tutarlı bir şekilde bağlı kalınmasını kolaylaştıran kılavuzlardır. Kararlar için bir şablon görevi görürler ve gelecekteki pazarlama kampanyaları için fikirlere ilham verebilirler.

Dilsel Kimlik

Dilsel kimlik bir şirketin hangi kelimeleri kullandığını, hangi duyguların metinler tarafından taşındığını ve yaratıldığını tanımlar. Belirli kelimelerin hedeflenen kullanımı ile hangi tür insanlara hitap edildiğini kontrol etmek mümkündür. Bu genellikle hedef grubun arzuları, ihtiyaçları ve hedefleri aracılığıyla yapılır.

Kültürel Kimlik

Kültürel kimlik, düşünme ve bir kişinin geldiği kültür arasındaki etkileşimden kaynaklanır. Bu nedenle, bir markayı mevcut kültürel koşullara uyarlamak genellikle gereklidir. Bu, ilgili kültüre uygun bir şekilde duygularla yüklü olduğu için markayla daha derin bir özdeşleşme yaratır. 

markalaşma

Görsel Kimlik

Görsel kimlik, şirketlerin bir markayla ilgili görsel izlenim oluşturmalarını sağlayan husustur. Renkler, marka tasarımı, yazı tipleri, fotoğraflar, illüstrasyonlar ve markayı iletmek için kullanılan diğer görseller gibi markayı tanımlayan her şeyi içerir.

Bu nedenle “Görsel Kimlik”, bir markanın diğer tüm, ancak daha spesifik yönleri için bir tür genel şemsiye terim olarak düşünülebilir.

Görsel Kimliğin Önemi

Görsel kimlik, markayı rakiplerden farklılaştırmaya olanak tanır. Her yerde tek tip görsel profil oluşturmak adına, uygulama sırasında önceden tanımlanmış belirli görsel standartlara uyulmalıdır. Nispeten genel bir düzeyde, görsel kimlik, bir markanın daha spesifik görsel yönlerine uygulanması gereken normları tanımlar. Bir sonraki, daha spesifik seviye, şirket veya markanın resmi olarak marka, logo, renk, tipografi vb. aracılığıyla somut terimlerle tanımlandığı kurumsal kimlik kavramıdır.

Görsel kimliğin en önemli unsurları şunlardır:

 • Logo,
 • Renkler,
 • Yazı tipleri ve tipografi,
 • Hiyerarşi,
 • Fotoğrafçılık,
 • İllüstrasyon,
 • İkonografi,
 • Veri görüntüleme,
 • Etkileşimli öğeler,
 • Video,
 • Web tasarımı,
 • Marka stil rehberi.

Görsel kimlik, genel marka kimliğinin yalnızca bir yönüdür.

Markalaşmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Markalaşma sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar iyi bir markalaşma sürecini ve ticari olarak büyümeyi de beraberinde getirmektedirler. Her şirket, markalaşma ile daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmak ve onları gerçek müşterilere dönüştürmek ister.

Marka Tutarlılığı

Marka tutarlılığı, bir markanın tüketicilerde tekrar eden ve benzer deneyimler yaratmasıdır. Marka vaadi, marka misyonu ve tüm marka stratejisi, tüketicilerin her zaman aynı markaya özgü deneyime sahip olmaları için tüm temas noktalarında ve pazarlama faaliyetlerinde sürekli olarak uygulanmaktadır. Zamanla, bu deneyimler tüketicilerin zihninde demirlenecek ve markanızı hatırlama olasılıkları daha yüksek olacaktır.

Etkili marka tutarlılığı, yüksek derecede tekrar, düşük derecede farklılık ve markalama sisteminizin etrafındaki sınırların tutarlı bir şekilde uygulanmasını gerektirir.

Marka tutarlılığı önemlidir çünkü tüketicilerin tanıdıkları bir şirketten satın alma olasılıkları daha yüksektir. Bir markayla tutarlı deneyim, marka bilinirliğini artırır. Sonuçta, tüketiciler markaya güven ve sadakat geliştirir.

Marka Tutarlılığını Korumanın Yolları

Marka tutarlılığı, markanın gerçek doğasını yansıtan reklam ve konseptlerle hedef kitlenin hedeflenmesi sağlanır. Bunlar genellikle logolar veya diğer önemli marka unsurları şeklindedir. Markaların yaklaşık yüzde 99,9’u bir noktada en az bir kere marka tutarlılığı hatası yaşamaktadırlar. Marka tutarlılığını korumanın yolları şunlardır:

Müşteriler Arasında Coşku Yaratma ve Sürdürme (H4)

Uzmanlar bir marka ne kadar sıradansa, tutarlı bir marka olma olasılığının o kadar yüksek olduğunu iddia etmektedirler. Logo veya düzenler aslında tek başına sıkıcı değillerdir. Aksine, tutarlı olmaları için her projede aynı kalmaları gerekir. Bu oldukça zahmetli bir iştir. Ancak bu çabanın ve detaylara gösterilen özenin sonunda ortaya çıkan sonuç marka tutarlılığıdır ve bu monotonluğun tam tersidir. Çünkü müşterilere gerçekten çekici bir marka deneyimi sunmak isteyen her şirket, bunu ancak tutarlılık yoluyla zaman içinde coşku yaratarak ve sürdürerek yapabilmektedir.

Güvenilirliği Artırma (H4)

En büyük tutarlılığa sahip marka, en güvenilir olma eğilimindedir. Markalar artık erişimlerini birkaç medyadan daha fazlasına genişlettiğinden, bu konuya daha yakından bakmak gerekir. Şirketler televizyonda, basılı medyada, radyoda, çevrimiçi videolarda ve sosyal medyada reklam verirler. Mevcut trendler, dijital platformlarda reklam gelirinin arttığına işaret etmektedir. Bu nedenle, bu durumun yakın zamanda değişmesi öngörülmemektedir.

Müşteri Beklentilerini Artırma ve Karşılama (H4)

Herkesin, bir şirketin tutarlı davranışıyla veya eksikliğiyle şekillenen belirli beklentileri vardır. Markalar her zaman aynı yüksek standartta hizmet vermeli ve kullanıcı deneyimini her zaman daha iyi hale getirmelidir. Markanın hizmetlerindeki güncellemeler onu daha yavan ve zor bir hale getirmektense her zaman çıtayı daha yükseğe taşımalıdır. Marka tutarlılığı bu tür değişiklikler ile mümkün olmaktadır.

Pazarlama Faaliyetlerini Basitleştirme (H4)

Pazarlama faaliyetlerini basitleştirme özellikle kurumsal markalaşmada oldukça iyi bir marka tutarlılığı sağlamaktadır. Logo yahut reklamcılık faaliyetlerinde belirli bir standardın olması ve bu standardın sürekli olarak korunması süreci basitleştirmektedir. Ancak bu basitlik olumsuz olarak algılanmamalıdır. Markanın ismi yahut logosu yapılan pazarlama faaliyetinin her daim önünde durmalıdır. 

markalaşma

Marka Sadakati

Sadakat, bir şeyin veya birinin diğer bir insanda hangi duyguları tetiklediği ile ilgili bir kavramdır. Ucuz bir teklif duygusal bir bağ oluşturmamaktadır. Marka sadakati oluşturmak için dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları şunlardır:

İlk İzlenim

Herkes birisiye ilk tanıştığında iyi bir izlenim bırakmak ister ve bir marka için de aynı şey geçerlidir. İlk izlenim, müşteriyi uzun vadede olumlu bir şekilde şaşırtırsa müşteri geri gelebilir, kötü bir ilk izlenim ise markayı rekabete sürükleyebilir. Ticari pazarda birçok alternatif bulunmaktadır ve ilk izlenimi doğru bir şekilde oluşturmak rakiplerin çoğunu elemeyi sağlar.

Müşterilere Kulak Vermek

Müşterilerin isteklerine doğru bir şekilde yanıt vermek için izlemeniz gereken ilk yol müşterilerin geri bildirimlerine önem vermektir. Ancak bildirim ve müşteri puanları son derece yararlı olsa da günümüzün veri bolluğu müşteriler hakkında çok daha derin bilgileri ortaya çıkarabilir. Müşterinin talepleri karar verme sürecinin önemli bir parçası olduğunda, otomatik olarak onlarla senkronize olunacaktır.

Yapay zekâ, markalar arasında müşteri deneyimini iyileştirmek için pazarlama, halkla ilişkiler, ürün geliştirme, müşteri hizmetleri ve İK’yı yönlendiren derinlemesine tüketici talepleri ortaya çıkarmada önemli rol oynamaktadır.

Müşterileri Tekrar Çekmek

Teşvikler iyi olabilir, ancak genellikle sadakat programlarının nedeni ve etkisi tam olarak belirlenemez. İnsanların %58’i sadakat programına katıldıkları bir mağazadan ayda en az bir kez alışveriş yapmaktadırlar. Bir marka düzenli olarak kendisiyle etkileşime geçen müşterileri ödüllendiren bir teklif sunarak tek seferlik müşterileri sürekli müşteriye çekebilmektedir. 

markalaşma

Müşteri Hizmetleri

Çoğu zaman, müşteri hizmetleri temsilcileri, marka ile müşteri arasındaki tek insan temasını sağlar. Markanın burada iyi bir izlenim bırakması önemlidir. Müşteriler örneğin sosyal medya platformları aracılığıyla kötü müşteri hizmetleri deneyimlerini paylaşarak markaların itibarlarını düşürebilmektedir. Diğer insanlara deneyimlerinin ne kadar kötü olduğunu bildirmek isteyen insanlar zaten tercih ettikleri kanallardan şikâyet ederken, sosyal medyadan kaçınmak markalaşmak için hiç de iyi olmayacaktır. Bunun yerine şirketler, doğru araçlar ve mükemmel şekilde hazırlanmış personel ile sosyal medya müşteri hizmetleri portföyü geliştirilebilir.

Yetkinlik

Rakipler ve sektördeki trendleri yakından takip etmek de marka sadakati hususunda oldukça önemlidir. Marka sadakati, markalaşma sürecinde şirketlerde bir tür kendinden eminlik hissi yaratabilir. Ancak yine de sürekli olarak değer sunmak gerekir. Bu hususta kişi ya da şirket her şekilde liderlik etmeye çalışmalı ve rakiplerini takip etmemelidir.

Müşteri Başarılarını Paylaşma

Başarı hikayelerini mümkün olduğunca ikna olmuş müşterilerle paylaşmak oldukça önemli bir stratejidir. Sadece müşteriler kutlanmakla ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlanmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri olmanın ne kadar faydalı olduğu da gösterilir.

Değerleri Tanıtma

Sadakat, duygusal bir bağa dayanır. Marka bir şeyi temsil ediyorsa ve bu değerler insanlarla ilişkilendiriliyorsa, o zaman müşterilerin sadık kalmaları daha olasıdır. Marka değerleri oluşturmak ve sürdürmek, logolu bir üründen daha fazlası olmaya yardımcı olur.

Doğru Kanalda Aktif Olma

Bu, her kanalda müşteri hizmetleri kullanılabilirliğinin devamıdır. Müşterilerin olduğu yerde olunmalı ve süreç onlar için kolaylaştırılmalıdır. Birden fazla kanalda müsait olunduğunda, bu kanallar arası müşteri deneyimini olabildiğince sorunsuz hale getirmek gerekir. 

markalaşma

Görsel Markalaşma ve Hikâye Anlatımı

Görsel hikâye anlatımı, geleneksel hikâye anlatımı gibi, öncelikle hikâye anlatmakla ilgilidir. Tüm sektörlerdeki şirketlerin görsel hikâye anlatımının görüntülerini anlaması ve uygulaması giderek daha önemli hale gelmektedir. Sayısız araştırma sonucu ve istatistik, dijital alandaki görsel içeriğin saf metinden önemli ölçüde daha iyi etkileşim oranlarına sahip olduğunu göstermektedir.

Görsel Hikâye Anlatımı Nedir?

Dijitalleşmenin artması ile görsel semboller yazılı metinler gibi diğer tüm geleneksel anlatımların önüne geçmiştir. Günümüzde noktalama işaretleri artık noktalama işaretleri olarak kullanılmamaktadır, bunun yerine emojiler cümleyi tamamlamaktadır. Genellikle pazarlama endüstrisinin umudu olarak anılan yeni tüketici grubu, halihazırda var olan tüketici grubunun büyük bir bölümünü temsil etmektedir.

Gerçek şu ki: bir paradigma kayması yaşıyoruz. Sadece pazarlama ve iletişim alanlarında değil, aynı zamanda diğer her sektörde de genel bir karışıklık havası hâkim. Hızla artan bu köklü değişim görsel iletişimde de sürmektedir.

Neden Görsel Hikâye Anlatımı Kullanılmalıdır? (H4)

Semboller veya metaforlar gibi retorik araçlar kullanılarak bilginin aktarıldığı anlatı yöntemi olan hikâye anlatımı ile birleştirilen görsel temsiller, geleceğin en temel iletişim yöntemlerinden birisidir.

Hikaye anlatım yöntemi, dikkat çekmek ve duygusal bağlantı noktaları aracılığıyla hedef grubu ikna etmek için ilgi çekici hikayeler anlatmakla ilgilidir. Şirketin kuruluş hikayesi görsel destekli animasyonlar, ilgi çekici metinler ve sembollerle anlatıldığında daha çok takip edileceği öngörülmektedir.

Sosyal Medyada Görsel Hikâye Anlatımı (H4)

Sosyal medya görsel hikayeler anlatmak için oldukça uygundur. Instagram, Facebook, YouTube veya B2B alanındaki LinkedIn veya Xing gibi platformlar tam olarak buna yöneliktir. Şirket hakkında konuşmak, geçmişleri, motivasyonları ve değerleri paylaşmakla ilgilidir. Bu, markayı benzersiz kılan kişisel hikayeleri anlatarak şirket için de etkili bir şekilde kullanılabilir.

Özgün ve benzersiz satış noktaları ve kendine has bir kişilik, markayı marka yapan benzersiz karakter özellikleri ve değerlerdir.

Sonuç

Tutarlı ve akılda kalan bir marka oluşturmak, her bir unsurun genel imaja ve iş hedeflerine hizmet etmesi gereken çok disiplinli bir stratejik görevdir. Markalaşma olarak adlandırılan süreç, sadece bir marka yaratmaktan çok daha fazlasıdır. Marka, ürünler, şirket veya markada temsil edilen her şey ile tüketici ya da hedef grup arasındaki köprüdür. Bu sebeple bu süreç hayata geçirilirken en ince detaylara dahi dikkat etmek gerekmektedir.